SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČo znamená oblak v Starom a Novom zákone
Zobrazova/Nezobrazova

KKC697


697 Oblak a svetlo. Tieto dva symboly s v zjaveniach Ducha Svtho neoddeliten. U pri teofnich (Boch zjaveniach) Starho zkona raz temn, inokedy iariv oblak zjavuje ivho Boha a Spasitea, zahaujc transcendentn povahu jeho slvy: Mojiovi na vrchu Sinaj, v stnku stretnutia a poas putovania na pti a alamnovi pri posviacke chrmu. Tieto predobrazy spa Kristus v Duchu Svtom. Duch Svt zostupuje na Pannu Mriu a zatieuje ju,(484) aby poala a porodila Jeia. Na vrchu premenenia Duch Svt prichdza v oblaku,(554) ktor zahauje Jeia, Mojia a Elia, Petra, Jakuba a Jna, a z oblaku zaznel hlas: ,Toto je mj vyvolen Syn, povajte ho! (Lk 9,34-35). A napokon ten ist oblak vzal uenkom spred o Jeia v de nanebovstpenia a zjav ho ako Syna loveka(659) v jeho slve v de jeho prchodu.

KKC1094


1094 Prve na tejto harmnii dvoch Zkonov sa rozvja Pnova vekonon katechza a potom aj katechza apotolov a cirkevnch Otcov. Tto katechza odhauje, o zostvalo skryt v litere Starho zkona Kristovo tajomstvo. Vol sa typologick, lebo zjavuje Kristovu novos, vychdzajc z predobrazov (typov), ktor ju zvestovali skutkami, slovami a symbolmi prvej Zmluvy. Tmto novm tanm, ie chpanm v Duchu pravdy, vychdzajc od Krista, sa predobrazy objasuj. Tak potopa a Noemov korb boli predobrazmi spsy prostrednctvom krstu; takisto nimi boli aj oblak a prechod cez erven more; voda zo skaly bola predobrazom Kristovch duchovnch darov; manna na pti bola predobrazom Eucharistie, ktor je prav chlieb z neba (Jn 6,32).