SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZÁKON - Prirodzený zákon
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1954

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1954 lovek m as na mdrosti a dobrote Stvoritea,(307) ktor mu udeuje vldu nad vlastnmi inmi a schopnos riadi sa poda pravdy a dobra. Prirodzen zkon vyjadruje pvodn morlny cit,(1776) ktor lovekovi umouje rozumom rozliova dobro a zlo, pravdu a lo:
Prirodzen zkon je vpsan a vryt do due kadho loveka, lebo tento zkon je udsk rozum, ktor prikazuje kona sprvne a zakazuje pcha hriech. Ale tento prkaz udskho rozumu by nemal silu zkona, keby nebol hlasom a tlmonkom vyieho Rozumu, ktormu n rozum a naa sloboda maj by podriaden.

KKC1955

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1955 Bo a prirodzen zkon ukazuje lovekovi cestu,(1787) ktorou m s, aby konal dobro a dosiahol svoj cie. Prirodzen zkon vyjadruje prv a zkladn prkazy, ktormi sa riadi morlny ivot.(396) Jeho zkladom je tba po Bohu a podriadenos Bohu, ktor je prameom a sudcom kadho dobra, ako aj zmysel pre druhho ako seberovnho.(2070) Jeho hlavn prkazy s vyjadren v Desatore. Tento zkon sa vol prirodzen nie vo vzahu k prirodzenosti nerozumnch bytost, ale preto, e rozum, ktor ho vyhlasuje, je vlastn udskej prirodzenosti:
Kde s teda napsan [tie normy], ak nie v knihe toho svetla, ktor sa vol Pravda? Odtia sa predpisuje kad spravodliv zkon a prechdza do srdca loveka, ktor kon spravodlivo, nie tak, e by sa presahoval, ale sa do akoby vtla, tak ako obraz, ktor prechdza z prstea do vosku, ale prste neopa.
Prirodzen zkon nie je ni in ako svetlo rozumu, ktor do ns vloil Boh a pomocou ktorho poznvame, o treba robi a omu sa vyhba. Toto svetlo a tento zkon dal Boh lovekovi pri stvoren.

KKC1956

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1956 Prirodzen zkon prtomn v srdci kadho loveka a stanoven rozumom je veobecn vo svojich prkazoch(2261) a jeho autorita sa vzahuje na vetkch ud. Vyjadruje dstojnos udskej osoby a uruje zklad jej prv a jej zkladnch povinnost:
Sprvne [mysliaci] rozum je opravdiv zkon; zhoduje sa s prirodzenosou; jestvuje u vetkch ud, je nemenn a ven, prikazujc vol k povinnosti, zakazujc odvracia od omylu Tento zkon sa nesmie nahradi inm zkonom, ani nie je dovolen obmedzi v nieom jeho platnos, ani ho nemono celkom zrui

KKC1957

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1957 Aplikovanie prirodzenho zkona je vemi rozmanit. Me vyadova, aby sa bral ohad na prispsobenie mnohorakm ivotnm podmienkam poda miesta, epochy a okolnost. Napriek tomu v rozdielnych kultrach zostva prirodzen zkon normou, ktor ud navzjom spja a popri nevyhnutnch rozdieloch im uklad spolon princpy.

KKC1958

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1958 Prirodzen zkon je nemenn a stly(2072) v priebehu dejinnch premien. Pretrvva v toku nzorov a mravov a podporuje ich pokrok. Normy, ktor ho vyjadruj, zostvaj v podstate stle platn. Ba aj ke sa jeho princpy popieraj, nemono ho znii ani odstrni z udskho srdca. Vdy znova povstva v ivote jednotlivcov a spolonost:
Tvoj zkon, Pane, nepochybne trest krde podobne ako zkon napsan v udskch srdciach, ktor neme znii ani sama neprvos.

KKC1959

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1959 Prirodzen zkon ako vemi dobr Stvoriteovo dielo poskytuje pevn zklady, na ktorch me lovek vystava budovu morlnych noriem, ktor maj riadi jeho rozhodovania.(1879) Kladie aj nevyhnutn morlny zklad na budovanie udskej spolonosti. Poskytuje napokon potrebn zklad pre obiansky zkon, ktor na nadvzuje jednak uvaovanm, ktor vyvodzuje dsledky z jeho princpov, a jednak dodatkami pozitvnej a prvnej povahy.

KKC1960

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: I. Prirodzen morlny zkon
       tma: 

1960 Nie vetci udia chpu prkazy prirodzenho zkona(2071) jasne a bezprostredne. V danom (padlom) stave hrieny lovek potrebuje milos a Zjavenie, aby mohli vetci pozna nboensk a morlne pravdy ahko, s pevnou istotou a bez primieania omylu. (37) Prirodzen zkon poskytuje zjavenmu zkonu a milosti zklad, ktor pripravil Boh a ktor je v slade s psobenm Ducha Svtho.