SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZÁKON - Nový evanjeliový zákon
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1965

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1965 Nov alebo evanjeliov zkon je na tomto svete dokonalosou Boieho zkona, prirodzenho i zjavenho.(459) Je Kristovm dielom a je vyjadren najm v rei na vrchu.(581) Je aj dielom Ducha Svtho a skrze neho sa stva vntornm zkonom lsky: Uzavriem s domom Izraela a s domom Jdu nov zmluvu Svoje zkony vlom do ich mysle a vpem do ich srdca; a budem ich Bohom a oni bud mojm udom (Hebr 8,8-10). (715)

KKC1966

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1966 Nov, evanjeliov zkon(1999) je milos Ducha Svtho dan veriacim vierou v Krista. Psob prostrednctvom lsky a pouva Pnovu re na vrchu, aby ns uil, o mme robi, a sviatosti, aby nm dal milos to aj kona.
Ak niekto bude nbone a triezvo uvaova o rei, ktor Jei Kristus povedal na vrchu, ako ju tame v Evanjeliu poda Mata, myslm, e v nej. njde dokonal pravidlo kresanskho ivota, o sa tka achetnch mravov Povedal som to, aby bolo zrejm, e tto re dokonale obsahuje vetky prikzania, ktor stvruj kresansk ivot.

KKC1967

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1967 Evanjeliov zkon(577) dopa, oisuje, prekonva a privdza k dokonalosti star zkon. V blahoslavenstvch spa Boie prisbenia tm, e ich povyuje a zameriava na nebesk krovstvo. Obracia sa na tch, ktor s ochotn s vierou prija tto nov ndej: na chudobnch, ponench, zarmtench, istch srdcom, prenasledovanch pre Krista, a tak vyznauje prekvapujce cesty Krovstva.

KKC1968

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1968 Evanjeliov zkon zavruje prikzania Zkona. Pnova re na vrchu ani neru, ani neznehodnocuje morlne predpisy starho zkona, ale rozvja ich skryt monosti a vyvodzuje z nich nov poiadavky:(129) zjavuje cel ich bosk a udsk pravdu. Nepridva nov vonkajie predpisy, ale vedie a k obnove korea inov,(582) toti srdca, kde lovek vol medzi istm a neistm, kde sa utvra viera, ndej a lska a s nimi ostatn nosti. Evanjelium tak privdza Zkon k jeho plnosti napodobovanm dokonalosti nebeskho Otca, odpanm nepriateom a modlitbou za prenasledovateov poda vzoru Boej vekodunosti.

KKC1969

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1969 Nov, evanjeliov zkon kon skutky nbonosti:(1434) almunu, modlitbu a pst, ale zameriava ich na Otca, ktor vid v skrytosti, v protiklade s tbou, aby udia videli. Modlitbou tohto novho zkona je Ote n.

KKC1970

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1970 Evanjeliov zkon zaha v sebe rozhodn vobu(1696) medzi dvoma cestami a uskutoovanie Pnovch slov; (1789) je zhrnut v zlatom pravidle: Vetko, o chcete, aby udia robili vm, robte aj vy im. Lebo to je Zkon i Proroci (Mt 7,12).
Cel evanjeliov zkon je obsiahnut(1823) v Jeiovom novom prikzan (Jn 13,34), aby sme sa navzjom milovali, ako on miloval ns.

KKC1971

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 1. lnok MORLNY ZKON
     odsek: 
odstavec: III. Nov alebo evanjeliov zkon
       tma: 

1971 K Pnovej rei na vrchu treba pripoji morlnu katechzu uenia apotolov, ako napr. Rim 12 15; 1 Kor 12 13; Kol 3 4; Ef 4 5 at. Tto katechza odovzdva Pnovo uenie s autoritou apotolov predovetkm vkladom nost, ktor vyplvaj z viery v Krista a ktor oivuje lska, hlavn dar Ducha Svtho: Lska nech je bez pretvrky Milujte sa navzjom bratskou lskou V ndeji sa radujte, v sen bute trpezliv, v modlitbe vytrval. Majte as na potrebch svtch, bute pohostinn (Rim 12,9-13). Tto katechza ns u(1789) tie riei prpady svedomia vo svetle nho vzahu ku Kristovi a k Cirkvi.