SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovPONÍŽENIE SA Ježiša
Zobrazova/Nezobrazova

KKC272


272 Vieru v Boha Otca vemohceho me sksenos so zlom a utrpenm podrobi skke.(309) Niekedy sa me zda, e Boh je neprtomn a neschopn zabrni zlu. Boh Otec vak zjavil svoju vemohcnos(412) najtajomnejm spsobom v dobrovonom ponen a v zmtvychvstan svojho Syna,(609) ktormi premohol zlo. Ukriovan Kristus je teda Boia moc a Boia mdros. Lebo o je u Boha blzniv, je mdrejie ako udia, a o je u Boha slab, je silnejie ako udia (1Kor 1,24-25). V Kristovom zmtvychvstan(648) a poven Otec konal poda psobenia svojej mocnej sily a ukzal, ak nesmierne vek je jeho moc pre ns veriacich (Ef 1,19-22).

KKC 472


472 udsk dua, ktor prijal Bo Syn, je obdaren pravm udskm poznanm. Toto poznanie ako tak nemohlo by samo osebe neobmedzen: realizovalo sa v historickch podmienkach svojho jestvovania v priestore a v ase. Preto ke sa Bo Syn stal lovekom, mohol prija, e sa vzmhal v mdrosti, veku a v obube (Lk 2,52) a e sa dokonca musel pta na to, o sa v udskch podmienkach treba naui zo sksenosti. To zodpovedalo skutonosti, e sa dobrovone uponil a vzal si prirodzenos sluhu (Flp 2,7).

KKC 520


520 Jei sa v celom svojom ivote prejavuje ako n vzor. (459) Je dokonal lovek, ktor ns pozva, aby sme sa stali jeho uenkmi a nasledovali ho:(359) svojou ponenosou nm dal prklad, ktor mme nasledova, (2607) svojou modlitbou priahuje k modlitbe, svojou chudobou vyzva, aby sme dobrovone prijmali ndzu a prenasledovanie.

KKC537


537 Krst sviatostne pripodobuje kresana Jeiovi,(1262) ktor vo svojom krste anticipuje svoju smr a svoje zmtvychvstanie. Kresan m vstpi do tohto tajomstva pokornho znenia sa a kajcnosti, zostpi s Jeiom do vody, aby spolu s nm vystpil, a znovu sa narodi z vody a z Ducha, aby sa v Synovi stal Otcovm milovanm synom a il novm ivotom (Rim 6,4):
Krstom sa pochovajme s Kristom, aby sme s nm vstali z mtvych;(628) zostpme s nm, aby sme spolu s nm boli aj poven; vystpme s nm, aby sme spolu s nm boli aj oslven.
Tak sa stalo, e z toho, o sa odohralo v Kristovi, sme poznali, e po kpeli vodou zlieta na ns z nebeskch brn Duch Svt a prenik ns pomazanm nebeskej slvy a e po adoptovan hlasom Otca sa stvame [Bomi] synmi.

KKC2748

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: PRV ODDIEL MODLITBA V KRESANSKOM IVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA IVOT MODLITBY
    lnok: 2. lnok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: 3. lnok MODLITBA JEIOVEJ HODINY
       tma: 

2748 V tejto vekononej, obetnej modlitbe(518) je vetko zjednoten v om: Boh i svet, Slovo i telo, ven ivot i as, lska, ktor sa obetuje, i hriech, ktor ju zrdza, prtomn uenci i t, o skrze ich slovo uveria v neho, zrieknutie sa seba samho i oslvenie. Je to modlitba jednoty.(820)