SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovODPORÚČANIE DUŠE
Zobrazova/Nezobrazova

KKC690

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: I. Spolon poslanie Syna a Ducha
       tma: 

690 Jei je Kristus, pomazan,(436) lebo Duch je jeho pomazanm a vetko o sa deje ponc vtelenm, vychdza z tejto plnosti. Ke je napokon Kristus oslven, me aj on od Otca posla Ducha tm, o v neho veria: dva im svoju slvu, ie Ducha Svtho, ktor ho oslavuje. Spolon poslanie sa bude odteraz rozvja v deoch, ktor adoptoval Otec v (tajomnom) tele svojho Syna.(788) Poslanm Ducha adoptvneho synovstva bude zjednocova ich s Kristom a dva im i v om.
Pomazanie vak znamen, e medzi Synom a Duchom nie je nijak vzdialenos. Ve ako ani rozum, ani zmysly nepoznaj ni sprostredkujceho medzi koou tela a pomazanm olejom, tak bezprostredn je aj spojenie Syna s Duchom Svtm, take ten, kto chce vierou dosiahnu Krista, mus najprv prs do styku s olejom: ve nie je dom ten, kto nem Ducha Svtho. Preto vyznanie, e Syn je Pn, zo strany tch, o [pomazanie] prijmaj, sa deje v Duchu Svtom,(448) lebo Duch Svt zovadia vychdza v strety tm, o sa pribliuj s vierou.

KKC1020

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 12. lnok VERM V IVOT VENݓ
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

1020 Kresan, ktor spja svoju smr s Jeiovou smrou,(1523-1525) chpe smr ako prchod ku Kristovi a ako vstup do venho ivota. Ke Cirkev nad umierajcim kresanom posledn raz vyslovila slov rozhreenia, ktor vyjadruj Kristovo odpustenie, ke ho posledn raz poznaila posilujcim pomazanm a vo viatiku mu dala Krista ako pokrm na cestu, obracia sa na neho tmito nenmi a ubezpeujcimi slovami:
Vydaj sa na cestu, kresansk dua, z tohto sveta v mene vemohceho Boha Otca, ktor a stvoril, v mene Jeia Krista, Syna ivho Boha, ktor za teba umrel na kri, v mene Ducha Svtho, ktorho si dostal ako dar; nech je dnes tvoje bydlisko v pokoji svtho Jeruzalema spolu so svtou Boou Rodikou Pannou Mriou, so svtm Jozefom a so vetkmi anjelmi a svtmi Vr sa k svojmu Stvoriteovi, ktor a utvoril z prachu zeme. Ke opust tento pozemsk ivot, nech ti prdu v strety Panna Mria,(336, 2677) anjeli a svt Kie uzrie svojho Vykupitea z tvre do tvre a kie ho bude vidie na veky vekov.