SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovODOVZDÁVANIE ŽIVOTA
Zobrazova/Nezobrazova

KKC372


372 Mu a ena s stvoren jeden pre druhho: nie e by ich bol Boh urobil iba napoly a neplnch; stvoril ich pre spoloenstvo osb, v ktorom kad me by pomocou pre druhho, lebo s rovnak ako osoby (kos z mojich kost텓) a zrove sa dopaj ako mu a ena. V manelstve ich Boh spja tak, e tvoria jedno telo (Gn 2,24) a mu odovzdva udsk ivot:(1652, 2366) Plote a mnote sa a naplte zem! (Gn 1,28). Ke mu a ena ako manelia a rodiia odovzdvaj svojim potomkom udsk ivot, jedinenm spsobom spolupracuj na diele Stvoritea.

KKC 2363

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk lska
       tma: 

2363 Spojenm manelov sa uskutouje dvojak cie manelstva: dobro samch manelov a odovzdvanie ivota. Tieto dva vznamy alebo hodnoty manelstva nemono oddeli bez toho, aby sa nenaruil duchovn ivot manelov a nevystavili sa nebezpeenstvu dobr manelstva a budcnos rodiny.
Manelsk lska mua a eny je tak postaven na dvojitej poiadavke vernosti a plodnosti.

KKC2366

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk lska
       tma: PLODNOS MANELSTVA

2366 Plodnos je dar, je jednm z cieov manelstva, lebo manelsk lska prirodzene smeruje k tomu, aby bola plodn. Diea neprichdza zvonku ako osi pridan k vzjomnej lske manelov; vznik v samom srdci tohto vzjomnho darovania sa, ktorho je ovocm a zavenm. Preto Cirkev, ktor je na strane ivota, u, e je potrebn, aby kad manelsk kon zostal sm v sebe otvoren na plodenie udskho ivota. Toto uenie, ktor Uitesk rad Cirkvi asto vyloil, sa zaklad na Bohom stanovenej nerozluitenej spojitosti ktor lovek nesmie z vlastnej vle porui medzi vznamom spojenia a vznamom plodenia, ktor s obidva vlastn manelskmu konu.

KKC 2368

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 6. lnok IESTE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Manelsk lska
       tma: PLODNOS MANELSTVA

2368 Osobitn aspekt tejto zodpovednosti sa tka regulcie plodenia. Z oprvnench dvodov manelia mu chcie oddeli asovm odstupom plodenie svojich det. Maj si vak overi, i ich tba nevyplva z egoizmu a i je v slade s pravou vekodunosou zodpovednho rodiovstva. Okrem toho maj upravova svoje sprvanie poda objektvnych kritri morlnosti:
Ke sa m da do sladu manelsk lska so zodpovednm odovzdvanm ivota, morlnos spsobu konania nezvis iba od primnosti myslu a zhodnotenia pohntok, ale sa m uri poda objektvnych kritri odvodench z prirodzenosti udskej osoby a jej konov, ktor repektuj pln zmysel vzjomnho darovania sa a udskho plodenia v ovzdu pravej lsky. To vak nie je mon, ak sa s primnm srdcom nepestuje nos manelskej istoty.