SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovNEPORUŠITEĽNOSŤ osoby
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2273

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskho ivota
       tma: POTRAT

2273 Neodaten prvo(1930) kadho nevinnho udskho jednotlivca na ivot je kontitutvnym prvkom obianskej spolonosti a jej zkonodarstva:
Obianska spolonos i politick moc musia uznva a repektova neodaten prva osoby. Prva loveka nezvisia ani od jednotlivcov, ani od rodiov a nie s ani koncesiou spolonosti a ttu. Patria k udskej prirodzenosti a s vlastn udskej osobe vaka stvoriteskmu inu, v ktorom m osoba svoj pvod. Medzi tmito zkladnmi prvami treba v tomto ohade pripomen prvo na ivot a telesn neporuitenos kadej udskej bytosti od chvle poatia a po smr.
Vo chvli, ke pozitvny zkon zbavuje nejak skupinu udskch bytost ochrany, ktor im m obianske zkonodarstvo poskytn, tt popiera rovnos vetkch pred zkonom. Ke tt nedva svoju moc do sluieb prv vetkch obanov a najm tch najslabch, s tm ohrozen samotn zklady prvneho ttu Ako dsledok repektovania a ochrany, ktor treba prizna ete nenarodenmu dieau u od chvle jeho poatia, m zkon stanovi primeran trestn sankcie za kad myseln poruenie jeho prv.

KKC2274

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskho ivota
       tma: POTRAT

2274 Kee sa s embryom m u od poatia zaobchdza ako s osobou, treba ho chrni v jeho neporuitenosti, liei ho a uzdravi, pokia je to mon, ako kad in udsk bytos.
Predprodn diagnza je morlne dovolen, ak repektuje ivot a neporuitenos udskho embrya a plodu a je zameran na jeho individulne zachovanie alebo uzdravenie Je vak v zvanom rozpore s morlnym zkonom, ak predvda, v zvislosti od vsledkov, monos vyvola potrat. Diagnza sa nesmie rovna rozsudku smrti.

KKC2275

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 5. lnok PIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Repektovanie udskho ivota
       tma: POTRAT

2275 Zkroky na udskom embryu sa maj povaova za dovolen pod podmienkou, e repektuj ivot a neporuitenos embrya a neprinaj pre neprimeran rizik, ale maj za cie jeho uzdravenie, zlepenie jeho zdravotnho stavu alebo jeho individulne preitie.
Je nemorlne vytvra udsk embry na to, aby sa vyuvali ako ,biologick materil, s ktorm mono vone naklada.
Niektor pokusy o zsah do chromozmovho alebo genetickho dedistva nie s terapeutick, ale smeruj k vytvraniu udskch bytost vybratch poda pohlavia alebo inch vopred stanovench vlastnost. Takto manipulcie s v protiklade s osobnou dstojnosou udskej bytosti, s jej neporuitenosou a s jej totonosou, ktor je jedinen a neopakovaten.

KKC2295


2295 Vskumy alebo pokusy na udskej bytosti nemu oprvova iny, ktor s samy osebe proti dstojnosti udskej osoby(1753) a proti morlnemu zkonu. Prpadn shlas jednotlivcov, ktor sa im podrobuj, tak iny neospravedluje. Pokusy na udskej bytosti nie s morlne oprvnen, ak sa nimi ivot alebo psychick a telesn integrita jednotlivca vystavuje neprimeranm rizikm alebo takm, ktorm sa mono vyhn. Pokusy na udskch bytostiach sa nezhoduj s dstojnosou loveka tm viac, ak sa konaj bez shlasu nleite informovanho subjektu, alebo jeho prbuznch, ktor maj na to prvo.

KKC2297


2297 nosy a odvedenie rukojemnkov ria teror a hrozbami robia neprpustn ntlak na obete. S morlne nedovolen. Terorizmus sa bez rozdielu vyhra, zrauje a zabja; zvane odporuje spravodlivosti a lske. Muenie, pri ktorom sa pouva telesn alebo morlne nsilie, aby sa vyntilo priznanie, aby sa potrestali vinnci, zastraili protivnci alebo ukojila nenvis, je v rozpore s ctou k udskej osobe a k udskej dstojnosti. Priamo chcen amputcie, mrzaenia alebo sterilizcie nevinnch osb, ak nejde o lekrske indikcie prsne terapeutickej povahy, s v rozpore s morlnym zkonom.

KKC2298


2298 V minulosti zkonit vldy bene pouvali krut metdy na zachovanie zkona a udranie poriadku, asto bez protestu pastierov Cirkvi, ktor sami vo svojich sdoch prijali predpisy rmskeho prva o muen. Odhliadnuc od tchto poutovaniahodnch faktov, Cirkev vdy hlsala povinnos zhovievavosti a milosrdenstva. Zakazovala prslunkom klru prelieva krv.(2267) V novch asoch sa stalo zjavnm, e takto krut praktiky neboli potrebn na zachovanie verejnho poriadku a ani sa nezhodovali so zkonitmi prvami udskej osoby. Naopak, tieto praktiky ved k ete horm morlnym padkom. Treba sa vynasnai, aby sa odstrnili. Za obete a za ich muiteov sa treba modli.

KKC2356


2356 Znsilnenie (stuprum) je nsiln vniknutie do pohlavnej intimity nejakej osoby. Je proti spravodlivosti a lske. Znsilnenie zvane poruuje prvo kadho loveka na ctu, na slobodu a na fyzick a morlnu neporuitenos.(2297) Spsobuje ak kodu, ktor me obe poznai na cel ivot. Je to vdy skutok zl svojou vntornou povahou.(1756) Ete vm previnenm je znsilnenie spchan blzkymi prbuznmi(2388) (pozri incest krvismilstvo) alebo vychovvatemi na deoch, ktor s im zveren.

KKC2389


2389 K incestu mono priradi pohlavn zneuvania pchan dospelmi na deoch alebo na dospievajcich zverench ich opatere. V takom prpade sa previnenie znsobuje tm, e ide o pohorliv skutok(2285) proti fyzickej a morlnej neporuitenosti mladch, ktor tm ostan poznaen na cel ivot, a o zneuctenie vchovnej zodpovednosti.