SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLÁSKAVOSŤ 153
Zobrazova/Nezobrazova

KKC395

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: PRV KAPITOLA VERM V BOHA OTCA
    lnok: 1. lnok VERM V BOHA, OTCA VEMOHCEHO, STVORITEA NEBA I ZEME
     odsek: 7. odsek PD
odstavec: II. Pd anjelov
       tma: 

395 Satanova moc vak nie je nekonen.(309) On je iba tvor, ktor je sce mocn, pretoe je ist duch, ale vdy je iba tvor: neme prekazi budovanie Boieho krovstva. Hoci satan psob vo svete z nenvisti voi Bohu a jeho krovstvu v Jeiovi Kristovi(1673) a hoci jeho psobenie zapriuje kadmu lovekovi i spolonosti vek kody duchovnej a nepriamo aj fyzickej povahy, toto psobenie dopa Boia prozretenos,(413) ktor mocne a lskavo riadi dejiny loveka a sveta. To, e Boh dopa diablovo psobenie, je vek tajomstvo,(2850-2854) ale my vieme, e tm, o miluj Boha, vetko sli na dobr (Rim 8,28).

KKC736

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: V. Duch a Cirkev v poslednch asoch
       tma: DUCH SVT BO DAR

736 Vaka tejto sile Ducha mu Boie deti prina ovocie. Ten, ktor ns natepil na prav vini, spsob, e budeme prina ovocie Ducha,(1832) ktorm je lska, rados, pokoj, zhovievavos, lskavos, dobrota, vernos, miernos, zdranlivos (Gal 5,22-23). Duch je n ivot. m viac sa zriekame seba samch, tm viac Duch psob, aby sme poda Ducha aj konali.
Skrze Ducha Svtho sa dva navrtenie do raja, vstup do nebeskho krovstva a nvrat do stavu adoptovanch synov: dva sa odvaha vola Boha svojm Otcom, umouje sa ma as na Kristovej milosti, vola sa synom svetla a ma podiel na venej slve.

KKC2219

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 4. lnok TVRT PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: III. Povinnosti lenov rodiny
       tma: POVINNOSTI DET

2219 cta k rodiom prispieva k sladu celho rodinnho ivota; tka sa aj vzahov medzi bratmi a sestrami. Odzrkaduje sa v celom rodinnom prostred: Korunou starcov [s ich synovia a] vnukovia a ozdobou synov [s] ich otcovia (Pr s 17,6). So vetkou pokorou, miernosou a zhovievavosou znajte sa navzjom v lske (Ef 4,2).