SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDEŇ PÁNA
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1166

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 1. lnok SLVENIE LITURGIE CIRKVI
     odsek: 
odstavec: III. Kedy slvi?
       tma: DE PNA

1166 Poda apotolskej tradcie, ktor m svoj pvod v samom dni Kristovho zmtvychvstania, Cirkev slvi vekonon tajomstvo kad smy de, ktor sa prvom vol de Pna(1343) [dies Domini] alebo Pnov de [dies dominica]. De Kristovho zmtvychvstania je prvm dom tda, pamiatkou prvho da stvorenia, a zrove smym dom, v ktorom Kristus po svojom odpoinku cez Vek (Bielu) sobotu zana de, ktor uinil Pn (118,24), de, ktor nem veera. Jeho stredobodom je Pnova veera, lebo v nej sa cel spoloenstvo veriacich stret so vzkriesenm Pnom, ktor ich pozva na svoju hostinu:
Pnov de, de zmtvychvstania, de kresanov, to je n de. Pnov sa vol aj preto, lebo v tento de Pn vystpil ako vaz k Otcovi. Ak ho pohania volaj de slnka, aj my to vemi radi vyznvame: ve dnes vylo svetlo sveta, dnes vylo slnko spravodlivosti, v ktorho loch je spsa.

KKC1167

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: PRV ODDIEL SVIATOSTN EKONMIA
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTN SLVENIE VEKONONHO TAJOMSTVA
    lnok: 1. lnok SLVENIE LITURGIE CIRKVI
     odsek: 
odstavec: III. Kedy slvi?
       tma: DE PNA

1167 Nedea je v najplnom zmysle slova dom liturgickho zhromadenia, dom, ke sa veriaci zhromauj, aby povali Boie slovo a zastnili sa na Eucharistii, a tak slvili pamiatku umuenia, zmtvychvstania a slvy Pna Jeia a vzdvali vaky Bohu, ktor ich vzkriesenm Jeia Krista z mtvych znovuzrodil pre iv ndej:
Ke teda rozjmame, [Kriste], o slvnych podivuhodnch skutkoch a zzranch znameniach, ktor sa stali v tento svt neden de tvojho svtho zmtvychvstania, hovorme: Poehnan je neden de, lebo v om sa zaalo stvorenie, vykpenie sveta, obnovenie udskho pokolenia V om sa skvej nebo i zem a cel vesmr sa naplnil svetlom. Poehnan je Pnov de, lebo v om boli otvoren brny raja, aby Adam a vetci vyhnan mohli do neho bez obv vstpi.

KKC 2170


2170 Psmo vid v Pnovom dni aj pamiatku vyslobodenia Izraela z egyptskho otroctva: Pamtaj, e si bol otrokom v egyptskej krajine a e a Pn, tvoj Boh, vyviedol odtia mocnou pravicou a vystretm ramenom: preto ti Pn, tvoj Boh, prikzal zachovva sobotn de (Dt 5,15).