SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovBožie synovstvo nám umožňuje povedať: Abba, Otče
Zobrazova/Nezobrazova

KKC683

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 

683 Nik neme poveda: ,Jei je Pn, iba ak v Duchu Svtom(424, 2670) (1Kor 12,3). Boh poslal do naich sdc Ducha svojho Syna a on vol: ,Abba, Ote! (Gal 4,6). Toto poznanie viery je mon len v Duchu Svtom.(152) Aby sme boli v spoloenstve s Kristom, mus sa ns najprv dotkn Duch Svt. On ns predchdza a vzbudzuje v ns vieru. Nam krstom, prvou sviatosou viery, sa nm ivot, ktor m svoj prame v Otcovi a darva sa nm v Synovi, vntorne a osobne udeuje skrze Ducha Svtho v Cirkvi:
Krst nm udeuje milos novho narodenia v Bohu Otcovi(249) skrze jeho Syna v Duchu Svtom. Lebo t, o maj v sebe Boieho Ducha, s veden k Slovu ie k Synovi. Syn ich vak predstavuje Otcovi a Otec im dva neporuitenos. Teda bez Ducha nie je mon vidie Boieho Syna a bez Syna sa nik neme pribli k Otcovi, lebo poznanie Otca je Syn a poznanie Boieho Syna sa uskutouje skrze Ducha Svtho.

KKC 742

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 8. lnok VERM V DUCHA SVTHO
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

742 Pretoe ste synmi, poslal Boh do naich sdc Ducha svojho Syna a on vol: ,Abba, Ote! (Gal 4,6).

KKC 1303

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: PRV KAPITOLA SVIATOSTI UVDZANIA DO KRESANSKHO IVOTA
    lnok: 2. lnok SVIATOS BIRMOVANIA
     odsek: 
odstavec: III. inky birmovania
       tma: 

1303 Preto birmovanie(1262-1274) prina vzrast a prehbenie krstnej milosti:
prehlbuje nae zakorenenie v Boom synovstve, v ktorom volme: Abba, Ote! (Rim 8,15);
pevnejie ns zjednocuje s Kristom;
zveauje v ns dary Ducha Svtho;
zdokonauje nae spojenie s Cirkvou;
dva nm osobitn silu Ducha Svtho, aby sme ako prav Kristovi svedkovia slovom i skutkom rili a brnili vieru, aby sme odvne vyznvali Kristovo meno(2044) a nikdy sa nehanbili za kr:
Pripome si teda, e si dostal duchovn znak, ducha mdrosti a rozumu, ducha rady a sily, ducha poznania a nbonosti a ducha svtej bzne, a chr si, o si dostal. Boh Otec a oznail, Kristus Pn a posilnil a vloil ti do srdca Ducha ako zvdavok.

KKC 2766

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 1. lnok SHRN CELHO EVANJELIA
     odsek: 
odstavec: II. Modlitba Pna
       tma: 

2766 Ale Pn Jei nm nezanechal formulu, ktor by sme mali mechanicky opakova. Ako je to pri kadej stnej modlitbe, Duch Svt u Boie deti modli sa k ich Otcovi prostrednctvom Boieho slova. Jei nm nielen odovzdva slov naej synovskej modlitby, ale nm zrove dva aj Ducha, skrze ktorho sa tieto slov stvaj v ns duchom a ivotom (Jn 6,63). Ba viac, dkaz a monos naej synovskej modlitby je v tom, e Otec poslal do naich sdc Ducha svojho Syna a on vol: ,Abba, Ote! (Gal 4,6). Kee naa modlitba tlmo nae tby Bohu, je to op ten, ktor skma srdcia Otec, ktor vie, po om Duch ti: e sa prihovra za svtch, ako sa pi Bohu (Rim 8,27). Modlitba k nmu Otcovi sa zaleuje do tajomnho poslania Syna a Ducha Svtho.(690)

KKC 2777

        as: TVRT AS KRESANSK MODLITBA
     oddiel: DRUH ODDIEL MODLITBA PNA: OTE N
  kapitola: 
    lnok: 2. lnok OTE N, KTOR SI NA NEBESIACH
     odsek: 
odstavec: I. Osmeujeme sa pribli s plnou dverou
       tma: 

2777 V rmskej liturgii sa eucharistick zhromadenie vyzva, aby sa modlilo Ote nᚓ so synovskou odvahou. Vchodn liturgie pouvaj a rozvjaj podobn vrazy: Osmeova sa s plnou dverou, Urob ns hodnmi. Pred horiacim krkom bolo Mojiovi povedan: Nepribliuj sa sem! Zobuj si z nh obuv (Ex 3,5). Tento prah Boej svtosti mohol prekroi jedine Jei, ktor ke vykonal oistenie hriechov (Hebrl ,3), uvdza ns pred tvr Otca: Ha, ja i deti, ktor mi dal Boh (Hebr 2,13).
Vedomie, e sme otrokmi, by ns ovldlo, naa pozemsk bytos by sa rozpadla, keby ns nepovzbudzovali k tomuto volaniu autorita samho Otca a Duch jeho Syna. Poslal, hovor, Boh Ducha svojho Syna do naich sdc, ktor vol: ,Abba, Ote! (Rim 8,15) Kedy sa smrten tvor odvi vola Boha Otcom, ak nie iba vtedy, ke vntro loveka oivuje moc zhora? (270)